logo 03.2018
Jak zostać członkiem

Jak zostać członkiem PZITS

Członkiem zwyczajnym PZITS może zostać osoba fizyczna mająca dyplom ukończenia studiów wyższych lub szkoły średniej i wyjątkowo osoba niemająca dyplomu wyższego lub średniego wykształcenia, która pracuje w specjalnościach: gazownictwo, wodociągi i kanalizacja, technologia wody i ścieków, ogrzewnictwo, ciepłownictwo, wentylacja i klimatyzacja, oczyszczanie miast i osiedli oraz gospodarka odpadami, balneotechnika, pralnictwo, technika sanitarna wsi, ochrona wód, powietrza atmosferycznego i powierzchni ziemi, urbanistyka podziemna oraz pokrewnych i legitymuje się wybitnymi osiągnięciami zawodowymi.

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla rozwoju PZITS lub specjalności objętych jego działalnością.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana rozwojem działalności PZITS. Osoby prawne działają za pośrednictwem swoich przedstawicieli.

Aby zostać członkiem PZITS należy zapoznać się z jego Statutem, a następnie złożyć w biurze Oddziału wydrukowaną i wypełnioną deklarację, lub po zeskanowaniu wysłać na adres mailowy oraz wpłacić kwotę 10 zł (wpisowe + legitymacja). Po decyzji Zarządu Oddziału o przyjęciu w poczet członków PZITS, nowo przyjęty członek otrzyma legitymację i od tego momentu ma obowiązek uiszczania składek członkowskich w wysokości 10 zł miesięcznie (studenci, emeryci i renciści 4 zł). Istnieje możliwość opłacania składki z góry za cały rok.

W przypadku nieopłacenia składek przez rok, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu [zgodnie ze Statutem PZITS], następuje utrata członkostwa.

Składkę należy wpłacać na konto bankowe PZITS oddział Łódź:

Nr konta.

15 1020 3408 0000 4002 0535 4123 bank PKO

W tytule prosimy wpisać: Składka za ….. (miesiąc i rok) …… (Imię i Nazwisko)
Zachęcamy do wpłaty 120 zł za składkę członkostwa na cały rok.